IdeaLAB 2016/2017 sasniegtais

biznesa ideju pirmsinkubators RTU IdeaLAB inkubators